Programový průvodce


Konference pořádaná občanskými sdruženími Přátelé angažovaného učení (PAU) a Zdravý životní styl (ZŽS) je inspirována výsledky mezinárodní konference uskutečněné pod záštitou UNESCO Findhornskou nadací v roce 2000 ve Skotsku. Již sám její název  "Duše ve výchově a duch ve vzdělávání" naznačil, jak je potřebné obohacovat výchovu rozumem o rozměr srdce a školní vzdělání o dimenzi duchovního vědění. Seménko zaseté na této konferenci do duše Miluše Kubíčkové pomalu klíčilo, až konečně vzrostlo a v současnosti vrcholí setkáním k podpoření uceleného vidění člověka a světa, zvláště pak ve škole.

Předkládaný "Programový průvodce" se Vám, milí účastníci konference, snaží ve zkratce přiblížit jednotlivé přednášející a vedoucí dílen, jakož i nastínit obsah všech příspěvků a prezentací. Tento pracovní materiál si nečiní nárok být vyčerpávajícím a je odvislý od toho, co byl kdo o sobě či svém výstupu ochoten sdělit.