Úvodní stránka

O nás

Články a komentáře

Pavla G. Picková - statek

Miluše Kubíčková

Z našich zkušeností

Doporučujeme

Kontakty


Články a komentáře


Motto:

"V budoucnu se lidé budou více věnovat spirituálním věcem, avšak hrozí nebezpečí, že budou méně zájmu věnovat problémům sociálním a hospodářským. Tím budou moci jiní lidé, kteří jsou pro spirituální život méně disponovaní, uchvátit určité mocenské poměry pro sebe."

Rudolf Steiner


Texty Miluše Kubíčkové


Doc. PhDr. Miluše
            Kubíčková, CSc.Ostatní texty
Advent a třináct svatých nocí

„A byť by Kristus v Betlémě i tisíckrát se narodil, však v tobě nezrodil se, potom na věky jsi ztracen,“ připomínal mystik Angelus Silesius.
 Imunita z celostního pohledu

Prezentace

„To správné bude svůj život tak utvářet, že lidé budou méně nemocnět, nebo že nemoci budou méně urputné. A budou méně urputné, když prostřednictvím takových drobností, jakými jsou různá jednoduchá cvičení, se odhodlají k výchově a sebevýchově.“ Rudolf Steiner

Upřímná zpověď v roce 2012 aneb Jak se vyvíjel můj vztah ke zdravé výživě, zejména k masu a cukru

Kdysi jsem na jednom jógovém semináři poprvé týden nejedla maso. Protože jsem se cítila velmi dobře, pokračovala jsem a masa jsem se docela snadno vzdala. Pach masa a uzenin mně pak byl tak odporný, že jsem řeznické obchody daleko obcházela. Dnes už jsem velkorysejší, jsem-li na návštěvě, neodmítnu rybu nebo drůbež, sama si to však nevařím. Jen uzeninu odmítám.Duchovní velikán na přelomu století

„Aby se cesta Anthroposofie mohla stát přístupnou pro všechny lidi, musel po ní nejprve jít jeden člověk - Rudolf Steiner. On vytvořil ve světě praobraz, který nyní může následovat každý člověk.“ S. O. ProkofjevApokryfy dokreslují kanonizovaná evangelia

Pod slovem apokryfy (apocryphon) se původně mínily tajné spisy určené pouze zasvěcencům. Později se začaly vztahovat k záznamům o palestinských událostech, které nebyly zahrnuty podle kánonu (měřítka) do čtyř evangelií Nového zákona. Těmto textům, které nebyly uznány církví jako křesťanské, nevěnovali teologové ani historici dlouho patřičnou pozornost.Rytmy života po sedmiletích

"Vývoj lidských sil po sedmiletích patří k nejdůležitějším otázkám, ve kterých by se měl každý aspoň trochu vyznat." Frank Peschel

Člověk se na rozdíl od zvířete, které se po narození rychle pro život připraví, musí mnohému naučit. S vlastním vývojem není vlastně nikdy hotov, i ve stáří má ještě co dohánět. Sled lidského života není přímočarý. Skutečnost, že probíhá ve fázích, vypozorovali v návaznosti na staré tradice teprve vývojoví psychologové. Fáze života chápali jako milníky nebo ideální rozestupy,  přes něž probíhá individuální vývoj.Velikonoční rozjímání

Zprávy podané v Novém zákoně o zmrtvýchvstání Krista, dosvědčované apoštoly, byly vždy různě zpochybňovány. Co jest za viděním a zřením apoštolů? O jednom nelze pochybovat, že zjevení měli a že jejich víra ve vzkříšení Krista byla neoblomná. Ta jim dávala odhodlání a sílu šířit evangelia a unést mučednictví.Nahlédnutí do odkazu Rudolfa Steinera

„O duchu je nutné mluvit, ale je také nutno brát ohled na formy, kterými jsou lidé v tomto vědeckém věku zvyklí mluvit.“ Rudolf SteinerJak může člověk obnovovat své síly


„To správné bude, svůj celý život tak utvářet, že lidé budou méně nemocnět, nebo že nemoci budou méně urputné. A budou méně urputné, když prostřednictvím takových drobností, jakými jsou různá jednoduchá cvičení, se odhodlají k výchově a sebevýchově.“ Rudolf SteinerDuše jako prostředník těla a ducha

Ve starém Řecku se o duši ještě soudilo, že jejích hranic se nelze dopátrat, i kdybychom prošli všemi cestami svět, neboť tak obsáhlou je její bytost. (Herakleitos) Význam péče o duševně duchovní složku člověka si uvědomovali všichni tvořiví myslitelé. Příkladem může být lékař ze dvora Rudolfa II. Tadeáš Hájek z Hájků: „Aby ten mistr a vládce v nás neztupěl a nezlenivěl, máme jej rozhojňovati častým cvičením… Jest pak žalostivá věc, že mnozí tu mysl v sobě zahálčivostí a obracením se k věcem nehodným jí zatmívají a v sobě dusí, takže k svému cíli nám ukázati nemůže.“ V době nedávno minulé pak o duši uvažuje významný přírodovědec J. Charvát takto: „Vývoj lidského psychismu je fascinujícím problémem… podstatu duševna však neznáme… Názor, že duševní činnost je pouhým aspektem zákonitostí mozku je opravdu jenom výpomocí z nouze, dílčím poznáním.“ Na zlomu 19. a 20. století se rodí v návaznosti na metodu poznání J. W. Goetha duchovní věda Rudolfa Steinera.Cesta do Izraele a pouť Svatou zemí

Moje cesta do Izraele uskutečněná v předjaří roku 2005 nebyla jen příležitostí porozumět současným poměrům této neklidné země. Spojená s poutí Svatou zemí stala se výzvou k hlubšímu přemýšlení o významu Kristova impulsu pro dnešní svět, který propadl materialistickému konzumu, v němž  Bůh už nemá své místo, anebo slepé víře v Boha odcizeného mnoha lidem různými dogmaty.Kdo setrváš, poznání hledej...

Když vstupujeme ve Chmelné u Křemže v jižních Čechách do stavení bývalého statku zářícího nyní novou bělostí, čteme na vrátkách tato slova: "Kdo vstupuješ, lásku přinášej, kdo setrváš, poznání hledej a kdo odcházíš, mír si odnášej." Slova, jejichž autorem není nikdo jiný než Rudolf Steiner, nebyla volena náhodně. Návštěvníky, kteří sem už téměř dvacet let přijíždějí z celé republiky a někdy i z cizích zemí, sem vskutku vede potřeba, často dokonce silná touha poznávat.
Staňme se architekty vlastního života i světa

Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným i lidmi vytvořeným žijeme. Jsme jeho neoddělitelnou součástí, jeho dílu lidského i mimolidského, složky viditelné a neviditelné, dimenze poznané či neznámé, jeho projevu materiálního a také duchovního.O zdravém životním stylu trochu jinak

Tato úvaha je výsledkem prožitých, studiem podložených a promyšlených celoživotních zkušeností z činnosti pedagogické i vědecké v oboru sociologie, psychologie, filozofie, sociální práce, cvičitelství a především z bádání o proměnách člověka a jeho vztahu ke světu, včetně zájmu o prevenci a tzv. alternativní doléčování. Hlavním zdrojem však je více než desetiletá činnost v občanském sdružení Zdravý životní styl.Sto let od vzniku sociálního impulsu

V říjnu 2005 jsme v Praze v anthroposofické společnosti vyslechli zajímavou přednášku Ulricha Roesche, člena vědecké sekce sociální trojčlennosti v Goetheanu. Souviselo to se stým výročím vzniku sociálního impulsu, tématu velmi důležitého, zároveň i tragického.Každodenní život podle Rudolfa Steinera

Nikdy nebylo tak aktuální zamyslet se nad terapií nemocných sociálních vztahů, jako je tomu dnes. Co vlastně tento soulad narušuje? Je to nesprávné uspořádání sociálního organismu, nebo nedostatek vůle lidí duchovně a morálně se rozvíjet? Příčinou není ani jedno ani druhé, ale pouze jejich vzájemná nepropojenost.Slovo jako mocná síla

"Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo. Jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit velký les. I jazyk je oheň. Z úst vychází  žehnání i proklínání.“ Z Listu Jakubova (3:3-17)Dodatky Miluše Kubíčkové k záznamu přednášky Any Pogačnik "Vnější krajina - zrcadlo krajiny vnitřní“

Skrze práci na sobě pracujeme i na proměně krajiny. Je to zároveň naše terapie, protože krajina nám dává sílu. V současnosti pokračuje proces osamostatnění člověka s rostoucí možností využívat vlastní potenciality. Svůj život navenek utvářet svobodně a bděle, protože jako lidstvo jdeme jakoby na laně. Abychom nespadli, potřebujeme rovnováhu, nic nás už zvenčí nepodrží.
Zamyšlení Pavly Pickové

Pavla Picková

S přáteli, kteří se zabývají nadčasovým pohledem na svět, jsme hovořili na toto téma: Žijeme v úžasné době proměn. Uvědomujeme si mnohé skutečnosti a návaznosti, učíme se nacházet informace, porovnávat je, zamýšlet se nad nimi a dělat si názor.
Varování a výstrahy o všem možném

Radima Hrabětová

Milí přátelé zdravého životního stylu,

nedávno jsem se zamýšlela nad tím, kolik mi chodí mailem varování a výstrah o všem možném  -  ať už podložených nebo nepodložených, pravděpodobných nebo zjevných nesmyslů. Z toho množství se začíná jaksi opticky jevit, že svět je od přírody nebezpečný, nezdravý a na každém kroku nám jde o život. Ke starým hrozbám se přidávají i nové, které přinášejí moderní technologie.
Karel IV.

Tomáš Boněk 14. 5. 2011 v Anthroposofické společnosti v Praze

Václavem III., zavražděným v Olomouci, vymřel rod Přemyslovců po meči. Poslední Přemyslovna Eliška se provdala za prvního cizího krále na českém trůně, Jana Lucemburského. Jejich synem byl Václav, pozdější Karel IV. Ten byl již od sedmi let vychováván v Paříži s velkými možnostmi mnohostranného vzdělání. Učitelem mu byl dokonce budoucí papež. Proto za pozdější Karlovy vlády nedocházelo k tehdy obvyklému soupeření moci světské s mocí církevní.O vodě jinak, než jsme zvyklí

Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život.
Únava a vyhoření

O syndromu vyhoření se v poslední době mluví jako o jedné z vážných civilizačních nemocí. Stav naprostého vyčerpání byl samozřejmě znám i v minulosti, nebyl však tolik rozšířen jako v přítomnosti. Například už ve 13. století Johannes Tauler léčil vyčerpanost mnichů jako nemoc středu života.
Úvahy nad úlohou člověka v dnešním světě a nadcházející době

Miroslav Andrt

Počátek nového milénia je jako stvořený pro zamyšlení nad úlohou člověka ve světě a smyslem života všeho jsoucího vůbec. Tyto úvahy jsou o to naléhavější, neb stav přírodního prostředí ani lidské společnosti nenasvědčuje tomu, že bychom svým civilizačním vývojem směřovali k světlým zítřkům.
© 2002-2018 Sdružení Zdravý životní styl, z. s.