Úvodní stránka

O nás

Články a komentáře

Pavla G. Picková - statek

Miluše Kubíčková

Z našich zkušeností

Doporučujeme

KontaktyO nás


Cíle spolku

 1. Probouzet tvořivé fyzické, duševní a duchovní síly lidí různého věku, profesí a sociálních vrstev. Podněcovat je k proměně a kultivaci životního stylu, myšlení, zvyků a hodnot tak, aby mohli žít vnitřně svobodně a zároveň i odpovědně ve vztahu ke svému tělesnému i duševně-duchovnímu zdraví, k občanským povinnostem a ke globálnímu životnímu prostředí.

 2. Motivovat zájemce ke svépomocným aktivitám, jež by plnily úlohu osvěty zdravotní, pedagogické, psychologické, sociální, ekologické i etické, s cílem zkvalitnit život co nejširší veřejnosti a uchovat přírodní hodnoty. Takto se zúčastnit nastupujícího procesu kladení základů přímé a duchovně orientované demokracie v lidské společnosti.

 3. Spolupracovat se skupinami mladých lidí s obdobným zaměřením a poskytovat jim metodickou pomoc.

 4. Vést člověka ke zdravému způsobu života:

  okruh psychofyzický - péče o tělo, pohyb, dech a výživu; udržování imunity; pěstování jasného a pozitivního myšlení, harmonizace emocí, cvičení vůle a soustředěnosti; uvolňování a zvládání stresů

  okruh ekologický - péče o životní prostředí a hygienu, pěstování úcty k darům přírody, podpora biodynamického zemědělství, zahrádkářství a bylinářství

  okruh kulturně tvořivý a pracovní - vztah k tvořivé práci, ekonomika práce a času, zájem o umění a kulturní památky

  okruh sociálně vztahový - výchova k harmonii mezilidských vztahů, upevňování rodiny, úcta ke stáří a příprava na stáří, pomoc při sociální adaptaci v nových ekonomických podmínkách

  okruh etický a duchovní - výchova úcty k životu, příprava na duchovní cestu, orientace ve spirituálních proudech, rozvoj sociálních ctnostíVýkonné orgány

(platné od 23. 3. 2019)


Výbor SZŽS

Věra Roubíčková, předsedkyně

Pavla Picková, místopředsedkyně

Mgr. Karel Netík, jednatel

Ing. Jiří Kocvera, pokladník

Radima Hrabětová

Alena Javůrková

Marie Zítková
  Revizní komise SZŽS

PhDr. Dana Motyčková

Ing. Michaela Nusková
  Sbor poradců SZŽS

Ing. Milena Podroužková

PhDr. Miloslava ŽákováStanovy


Čl. I.
Název a sídlo spolku1. Název spolku: "Sdružení Zdravý životní styl, z. s."

2. Sídlo spolku: Praha

3. IČ: 00536164

Čl. II.
Účel
spolku


1. Spolek SZŽS vznikl transformací občanského sdružení dle zákona 89/2012 Sb., NOZ.

2. Účelem spolku je probouzet zájem o vytváření podmínek pro zdravý a harmonický způsob života.

Čl. III.
Hlavní činnost spolku


1. Cílem činnosti spolku SZŽS je osvětové vzdělávání a výchova k harmonickému a zdravému způsobu života zahrnujícímu sociálně zdravé vztahy mezi lidmi i s přírodou ve smyslu trvale udržitelného života.

2. Základní vzdělávací okruhy zdravého životního stylu:

 • okruh psychofyzický - péče o tělo a psychiku, duševní hygiena, zdravá výživa, informování o nových možnostech civilizačních rizik
 • okruh ekologický - péče o životní prostředí
 • okruh sociálně vztahový - zájem o sociální záležitosti, harmonické mezilidské vztahy, příprava na stáří
 • okruh etický a duchovní - etika života, příprava na duchovní cestu

3. Formy realizace: přednášky, besedy, semináře, pobyty v přírodě, zdravotně zaměřená cvičení, duševní hygiena, zdravá výživa, návštěvy kulturních akcí, publikační činnost s využitím klasických a elektronických médií, využívání webových stránek spolku.

Čl. IV.
Členství ve spolku


1. Členem může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Přijetí nového člena schvaluje výbor na základě písemné přihlášky.

2. Členství vzniká zapsáním člena do seznamu členů a zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.

3. Seznam členů spolku není veřejně přístupný.

4. Člen spolku má právo podílet se na činnosti a rozhodování spolku, obracet se na výbor s návrhy a připomínkami, volit a být volen do orgánů spolku, dostávat pravidelně informace o plánu činnosti spolku a účastnit se akcí spolku.

5. Člen spolku je povinen platit členské příspěvky, jednat ve shodě se zaměřením a posláním spolku, podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti, přispívat k jeho rozvoji a propagaci, řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce.

6. Čestné členství může výbor přiznat zasloužilým osobám, jejichž ideje, zásluhy či pracovní výsledky se shodují s koncepcí spolku.

Čestný člen není povinen platit členské příspěvky, může volit a být volen do orgánů spolku, je pravidelně informován o činnosti spolku zasíláním půlročních plánů činnosti.

5. Titul Čestný předseda se uděluje významné osobě za mimořádné zásluhy, duchovní rozvoj, dlouholetou činnost a přínos pro spolek.

Čestný předseda není povinen platit členské příspěvky, může volit a být volen do orgánů spolku, i nadále se může aktivně podílet na náplni činnosti spolku.

6. Členství zaniká:

a) zánikem spolku dle čl. VII.
b) výmazem člena ze seznamu členů, ke kterému dochází v případě:

  • ukončení členství na základě písemné žádosti člena
  • úmrtí člena
  • zrušení členství na základě rozhodnutí výboru v případě opakovaného hrubého porušení stanov a nerespektování cílů činnosti
  • neplacení členského příspěvku po dobu dvou a více let

Při nezaplacení členského příspěvku může výbor členství pozastavit na dobu 2 let a po doplacení příspěvků obnoví členství bez písemné přihlášky. V případě nesplnění této podmínky členství zaniká.

Čl. V.
Orgány
spolku


1. Orgány spolku:

a) členská schůze
b) výbor
c) revizní komise

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji členové, popř. čestní členové a čestný předseda. Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou ročně, nebo tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů výboru. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor na žádost členů nebo na základě zvláštního rozhodnutí.

Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li dále stanovena podmínka vyšší většiny.

Členská schůze schvaluje:

a) stanovy spolku, včetně jejich změn a doplňků
b) zprávu o činnosti za uplynulé období
c) zprávu o hospodaření
d) zprávu revizní komise
e) zánik spolku

Volí a odvolává:

a) výbor (nejméně pět členů)
b) revizní komisi (nejméně dva členi)

3. Výbor je volen na členské schůzi, svolává členskou schůzi, informuje členy o plnění usnesení a rozhodnutí předchozí členské schůze, předkládá ke schválení plán činnosti a rámcový rozpočet, odpovídá za hospodaření a vykonává svou činnost mezi dvěma členskými schůzemi.

Výbor volí předsedu a místopředsedu, rozhoduje o rozdělení dalších funkcí. Předsedu a místopředsedu volí výbor na dobu určitou, minimálně jeden rok.

Předseda řídí činnost spolku a je jeho statutárním zástupcem. Místopředseda může plně zastupovat předsedu. Předseda a místopředseda může zmocnit výkonem některých svých pravomocí též jiného člena výboru.

Výbor má nejméně pět členů a podle potřeby může jmenovat okruh poradců. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně. Za svá rozhodnutí výbor odpovídá členské schůzi. Zasedání výboru se může zúčastnit člen revizní komise, poradci a přizvaní odborníci. Výbor schvaluje výši členských příspěvků a výši odměn pracovníků.

4. Revizní komise je volena na členské schůzi, kontroluje hospodaření spolku, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Předseda revizní komise předkládá zprávu o hospodaření členské schůzi.

Čl. VI.
Hospodaření
spolku


1. Finanční prostředky a další majetkové hodnoty získává členskými příspěvky svých členů, státními dotacemi, dary a příspěvky sponzorů. Spolek může též využívat úvěry od finančních společností i jiných organizací.

2. Za výkon odborných činností administrativního, účetního či jiného charakteru může poskytovat finanční odměnu pracovníkům, kteří pro spolek tuto činnost vykonávají. Stejně tak může odměňovat pracovníky v případné výrobní, obchodní, zprostředkovatelské, nakladatelské nebo jiné činnosti, kterou by provozovalo za účelem získání finančních prostředků pro uskutečňování svých cílů. O výši odměn rozhoduje výbor.

3. Za spolek podepisuje písemné dokumenty předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Spolek je navenek zastupován předsedou, místopředsedou, nebo jimi pověřenými osobami.

4. Drobné výdaje do 1 000 Kč schvaluje předseda, souhlas potvrdí svým podpisem na účtence. Výdaje do 10 000 Kč musí být projednány výborem, rozhodnutí bude uvedeno v zápisu výborové schůze. Výdaje nad 10 000 Kč schvaluje členská schůze.

Poskytovat sponzorské dary fyzickým nebo právnickým osobám v jakékoliv výši je nepřípustné.

5. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, rovněž určuje výši členských příspěvků.

6. Výbor spolku zřizuje a spravuje běžný účet u peněžního ústavu. Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.

Čl. VII.
Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze nebo zaniká rozhodnutím soudu.

2. O případném zániku či sloučení rozhodne hlasováním členská schůze dvěma třetinami hlasů přítomných členů.

3. Při zániku spolku provede likvidaci likvidační komise ustavená výborem. O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením spolku. O naložení s finančním zůstatkem rozhodne členská schůze hlasováním.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení


1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

2. Tato změna stanov byla projednána výborem spolku dne 16. 3. 2016 a schválena členskou schůzí dne 2. 4. 2016.

3. Původní stanovy spolku byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 4. 5. 1990 pod č. j. VSP/1-88/90-R.
© 2002-2020 Sdružení Zdravý životní styl, z. s.