Úvodní stránka

Aktuality

Kdo jsme
  Cíle sdružení
  Stanovy
  Výkonné orgány
  Spolupráce s jinými organizacemi

Program
  Cvičení
  Přednášky, besedy
  Jiné akce

Články a komentáře

Z našich zkušeností

Z kroniky

Doporučujeme

Ke stažení

Diskusní fórum

Kontakty
Stanovy


I.
Název a sídlo sdružení


Název občanského sdružení:
"Zdravý životní styl"
Sídlo občanského sdružení: Steinerova 602, 140 00 Praha 4
IČ: 00536164

II.
Poslání sdružení1. Občanské sdružení Zdravý životní styl je založeno na základě zákona 83/90 Sb. (Zákon o sdružování občanů) na dobu neurčitou a je právnickou osobou s působností v celé ČR.

2. ZŽS je dobrovolné nevládní neziskové sdružení fyzických, případně právnických osob, které spojuje zájem o vytváření předpokladu pro zdravý a harmonický způsob života.

III.
Cíl činnosti a formy realizace


1. Cílem činnosti občanského sdružení Zdravý životní styl je osvětové vzdělávání a výchova k harmonickému a zdravému způsobu života zahrnujícímu sociálně zdravé vztahy mezi lidmi i s přírodou ve smyslu trvale udržitelného života.

2. Základní vzdělávací okruhy zdravého životního stylu:

  • okruh psychofyzický - péče o tělo a psychiku, duševní hygiena, zdravá výživa, informování o nových možnostech civilizačních rizik
  • okruh ekologický - péče o životní prostředí
  • okruh sociálně vztahový - zájem o sociální záležitosti, harmonické mezilidské vztahy, příprava na stáří
  • okruh etický a duchovní - etika života, příprava na duchovní cestu

3. Formy realizace: přednášky, besedy, semináře, pobyty v přírodě, zdravotně zaměřená cvičení, automasáže, duševní hygiena, zdravá výživa, návštěvy kulturních akcí, publikační činnost s využitím klasických a elektronických médií, využívání webových stránek občanského sdružení.

IV.
Členství


1. Individuální: u zakládajících členů vzniklo podpisem zápisu ze zakládající schůze a následnou registrací sdružení.

Členem může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli občanského sdružení. Přijetí nového člena schvaluje výbor na základě písemné přihlášky.

Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.

2. Člen občanského sdružení má právo podílet se na činnosti a rozhodování sdružení, obracet se na výbor s návrhy a připomínkami, volit a být volen do orgánů sdružení, dostávat pravidelně informace o plánu činnosti sdružení a účastnit se akcí sdružení.

3. Člen občanského sdružení je povinen platit členské příspěvky, jednat ve shodě se zaměřením a posláním sdružení, podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti, přispívat k jeho rozvoji a propagaci, řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce.

4. Čestné: existuje-li situace hodná mimořádného zřetele, může výbor přiznat zasloužilým osobám, jejichž ideje, zásluhy či pracovní výsledky se shodují s koncepcí sdružení, statut čestného člena. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky, může volit a být volen do orgánů sdružení, je pravidelně informován o činnosti sdružení zasíláním půlročních plánů činnosti.

5. Titul čestného předsedy se uděluje významné osobě za mimořádné zásluhy, duchovní rozvoj, dlouholetou činnost a přínos pro sdružení. Čestný předseda není povinen platit členské příspěvky, může volit a být volen do orgánů sdružení a podílet se aktivně na jeho činnosti.

6. Členství zaniká:

  • ukončením členství na základě písemné žádosti člena
  • úmrtím člena
  • zrušením členství na základě rozhodnutí výboru v případě opakovaného hrubého porušení stanov a nerespektování cílů činnosti
  • zánikem občanského sdružení

Při nezaplacení členského příspěvku může výbor členství pozastavit na dobu 2 let a po doplacení příspěvků obnoví členství bez písemné přihlášky. V případě nesplnění této podmínky členství zaniká.

V.
Orgány sdružení


1. Orgány sdružení:

a) plenární členská schůze
b) výbor
c) revizní komise

2. Plenární členská schůze je vrcholným orgánem sdružení. Tvoří ji členové, popř. čestní členové a čestný předseda. Plenární členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou ročně, nebo tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů výboru. Mimořádnou plenární členskou schůzi svolává výbor na žádost členů nebo na základě zvláštního rozhodnutí.

Plenární členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li dále stanovena podmínka vyšší většiny.

Plenární členská schůze schvaluje:

a) stanovy sdružení, včetně jejich změn a doplňků
b) zprávu o činnosti za uplynulé období
c) zprávu o hospodaření
d) zprávu revizní komise
e) zánik sdružení ZŽS

Volí a odvolává:

a) výbor (nejméně pět členů)
b) revizní komisi (nejméně tři členové)

4. Výbor je volen na plenární členské schůzi, svolává plenární členskou schůzi, informuje členy o plnění usnesení a rozhodnutí předchozí plenární členské schůze, předkládá ke schválení plán činnosti a rámcový rozpočet, odpovídá za hospodaření a vykonává svou činnost mezi dvěma členskými schůzemi.

Výbor volí předsedu a místopředsedu, rozhoduje o rozdělení dalších funkcí. Předsedu a místopředsedu volí výbor na dobu určitou, minimálně na jeden rok.

Předseda řídí činnost sdružení a je jeho statutárním zástupcem. Místopředseda může plně zastupovat předsedu. Předseda a místopředseda může zmocnit výkonem některých svých pravomocí též jiného člena výboru.

Výbor má nejméně pět členů a podle potřeby může jmenovat okruh poradců. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně. Za svá rozhodnutí výbor odpovídá plenární členské schůzi. Zasedání výboru se může zúčastnit člen revizní komise, poradci a přizvaní odborníci. Výbor schvaluje výši členských příspěvků a výši odměn pracovníků.

4. Revizní komise je volena na plenární členské schůzi, kontroluje hospodaření sdružení, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Předseda revizní komise předkládá zprávu o hospodaření plenární členské schůzi.

VI.
Hospodaření sdružení


1. Finanční prostředky a další majetkové hodnoty získává sdružení členskými příspěvky svých členů, státními dotacemi, dary a příspěvky sponzorů. Sdružení může též využívat úvěry od finančních společností i jiných organizací.

2. Za výkon odborných činností administrativního, účetního či jiného charakteru může poskytovat finanční odměnu pracovníkům, kteří pro sdružení tuto činnost vykonávají. Stejně tak může odměňovat pracovníky v případné výrobní, obchodní, zprostředkovatelské, nakladatelské nebo jiné činnosti, kterou by provozovalo za účelem získání finančních prostředků pro uskutečňování svých cílů. O výši odměn rozhoduje výbor.

3. Za sdružení podepisuje písemné dokumenty předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Sdružení je navenek zastupováno předsedou, místopředsedou, nebo jimi pověřenými osobami.

4. Drobné výdaje do 1 000 Kč schvaluje předseda, souhlas potvrdí svým podpisem na účtence. Výdaje do 5 000 Kč musí být projednány výborem, rozhodnutí bude uvedeno v zápisu výborové schůze. Výdaje nad 10 000 Kč schvaluje plenární členská schůze.

Poskytovat sponzorské dary fyzickým nebo právnickým osobám v jakékoliv výši je nepřípustné.

5. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, rovněž určuje výši členských příspěvků.

6. Výbor sdružení zřizuje a spravuje běžný účet u peněžního ústavu. Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.

VII.
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí plenární členské schůze nebo zaniká rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

2. O případném zániku či sloučení rozhodne hlasováním plenární členská schůze dvěma třetinami hlasů přítomných členů.

3. Při zániku sdružení provede likvidaci likvidační komise ustavená výborem. O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením sdružení. O naložení s finančním zůstatkem rozhodne plenární členská schůze hlasováním.

VIII.
Závěrečná ustanovení


1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

2. Tato změna stanov byla projednána výborem sdružení dne 22. 10. 2012 a schválena plenární členskou schůzí dne 27. 10. 2012.

3. Původní stanovy sdružení byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 4. 5. 1990 pod č.j. VSP/1-88/90-R.
© 2002-2015 Sdružení Zdravý životní styl