Úvodní stránka

Aktuality

Kdo jsme
  Cíle sdružení
  Stanovy
  Výkonné orgány
  Spolupráce s jinými organizacemi

Program
  Cvičení
  Přednášky, besedy
  Jiné akce

Články a komentáře

Z našich zkušeností

Z kroniky

Doporučujeme

Ke stažení

Diskusní fórum

Kontakty
O nás


Cíle sdružení

 1. Probouzet tvořivé fyzické, duševní a duchovní síly lidí různého věku, profesí a sociálních vrstev. Podněcovat je k proměně a kultivaci životního stylu, myšlení, zvyků a hodnot tak, aby mohli žít vnitřně svobodně a zároveň i odpovědně ve vztahu ke svému tělesnému i duševně-duchovnímu zdraví, k občanským povinnostem a ke globálnímu životnímu prostředí.

 2. Motivovat zájemce ke svépomocným aktivitám, jež by plnily úlohu osvěty zdravotní, pedagogické, psychologické, sociální, ekologické i etické, s cílem zkvalitnit život co nejširší veřejnosti a uchovat přírodní hodnoty. Takto se zúčastnit nastupujícího procesu kladení základů přímé a duchovně orientované demokracie v lidské společnosti.

 3. Spolupracovat se skupinami mladých lidí s obdobným zaměřením a poskytovat jim metodickou pomoc.

 4. Vést člověka ke zdravému způsobu života:

  okruh psychofyzický - péče o tělo, pohyb, dech a výživu; udržování imunity; pěstování jasného a pozitivního myšlení, harmonizace emocí, cvičení vůle a soustředěnosti; uvolňování a zvládání stresů

  okruh ekologický - péče o životní prostředí a hygienu, pěstování úcty k darům přírody, podpora biodynamického zemědělství, zahrádkářství a bylinářství

  okruh kulturně tvořivý a pracovní - vztah k tvořivé práci, ekonomika práce a času, zájem o umění a kulturní památky

  okruh sociálně vztahový - výchova k harmonii mezilidských vztahů, upevňování rodiny, úcta ke stáří a příprava na stáří, pomoc při sociální adaptaci v nových ekonomických podmínkách

  okruh etický a duchovní - výchova úcty k životu, příprava na duchovní cestu, orientace ve spirituálních proudech, rozvoj sociálních ctnostíVýkonné orgány


Výbor SZŽS

Věra Roubíčková, předsedkyně
Radima Hrabětová, místopředsedkyně
Mgr. Karel Netík, jednatel
Věra Kuníková
Pavla Picková


Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc., čestná předsedkyně
  Revizní komise SZŽS

Ing. Milan Černý
Ing. Jiří Kocvera
  Sbor poradců SZŽS

Ing. Milena Podroužková
PhDr. Vojmír Srdečný
PhDr. Miloslava Žáková

© 2002-2015 Sdružení Zdravý životní styl